Natječaj za radna mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
OSNOVNA ŠKOLA ČERIN
Tel/Fax: 036/652-142
Ur.broj:10-02-430/20
Čerin, 25.8.2020.

U skladu s člankom 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine HNŽ” br.5/00,4/04,5/04,1/14i7/16), članka 8 Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-u,Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj: 05-02-30-1488/20. od 188.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole Čerin je na sjednici održanoj 24.8.2020 godine donijelo odluku broj 10-02-428/20 o raspisivanju


N A T J E Č A J
za radna mjesta

A.) određeno vrijeme do 15.7.2021. godine
1. učitelj tehničke kulture………………………… 1 izvršitelj (7 sati tjedno)
2.učitelj katoličkog vjeronauka………………… 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
3.učitelj njemačkog jezika…………………………… 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
4.učitelj talijanskog jezika……………………………1 izvršitelj (2 sati tjedno)
5.učitelj matematike………………………………………… 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
6.učitelj fizike………………………………………………… 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
7.spremačica (PŠ.D.V.Ograđenik)……………………1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
8.spremačica (PŠ.Blatnica)……………………………… 1 izvršitelj ( puno radno vrijeme)

B.) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta,a najdulje do 03.01.2021.godine
-učitelj engleskog jezika ………………………… 1 izvršitelj ( 2 sata tjedno)

Uvjeti natječaja: Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH („Službene novine FBiH„ br.26/16,89/18) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a,Nastavnim planom i programom,Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje HNŽ-a,Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadaća.

Kandidati su pod obveznom i dodatnom dokumentacijom dužni dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata. Pod obveznom dokumentacijom podrazumijeva se:
Prijava na natječaj, životopis, diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih ( trajno važeći), uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati pored navedenih obveznih dokumenata trebaju dostaviti i dodatne dokumente utvrđene Pravilnikom o kriterijima za bodovanje kandidata i izbora na radna mjesta u Osnovnoj školi Čerin.
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje, uvjerenje o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži natječajem, uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme koja se traži natječajem, uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studiranja, dokaz o statusu branitelja i članova njihove uže obitelji.
Za radno mjesto pod točkom a.) redni broj 7 i 8. – potrebna je završena osnovna škola i dostaviti obveznu dokumentaciju i od dodatne dokumentacije: uvjerenje o radnom stažu na istim ili sličnim poslovima traženim natječajem i dužina čekanja na posao.
Kandidati koji budu primljeni prije zaključivanja Ugovora o radu dužni su dostaviti: uvjerenje o radnoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati izričito poštom, na poleđini napisati i kontakt telefon.

OSNOVNA ŠKOLA ČERIN, 88265 ČERIN

za natječajno povjerenstvo.
Natječajno povjerenstvo će obaviti intervju sa kandidatima.
Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ravnatelj Pero Petrušić
Predsjednik Školskog Odbora Pavo Zovko

datoteku preuzmi na natječaj 2020

You may also like...