N A T J E Č A J

za radna mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

OSNOVNA ŠKOLA ČERIN

Tel/Fax: 036/652-142

Ur.broj:10-02-30-22/24

Čerin, 8.1.2024

U skladu s člankom 85.i 85 a Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine HNŽ”  br.5/00,4/04,5/04,1/14,7/16 i 7/22), Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-u, članka 55.Statuta škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj: 02-30-1862/23 od 5.12.2023. godine,  Školski odbor Osnovne škole Čerin je na sjednici održanoj 8.1.2024.  godine donijelo odluku broj 10-02-21/24  o raspisivanju  

N A T J E Č A J

za radna mjesta

  

 • na određeno vrijeme do 30.6.2024.godine

1.spremačica ( centralna škola)………………………………1 izvršitelj (puno  radno vrijeme)

2.spremačica  (centralna škola)……………………………….1 izvršitelj ( ½ radnog vremena)

3.učitelj matematike…………………………………………… 1 izvršitelj ( 8 sati tjedno)

4.učitelj fizike …………………………………………………….1 izvršitelj (6 sati tjedno)

5.učitelj talijanskog jezika ……………………………………. 1 izvršitelj (4 sata tjedno)

6.učitelj katoličkog vjeronauka ……………………………… 1 izvršitelj (10 sati tjedno)

7.spremačica (PO D.V.Ograđenik)…………………………… 1 izvršitelj (1/2 radnog vremena)

8.učitelj likovne kulture ……………………………………….  1 izvršitelj (7 sati tjedno)

9.učitelj razredne nastave ……………………………………… 2 izvršitelja

 • na određeno radno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja a najdulje do 30.6.2024.godine.

1.učitelj katoličkog vjeronauka ………………………………………….. 1 izvršitelj (12 sati tjedno)

2.učitelj razredne nastave …………………………………………………. 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja: Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH („Službene novine FBiH„ br.26/16,89/18) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a,Nastavnim planom i programom,Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje HNŽ-a,Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadaća.    

Kandidati su pod obveznom i dodatnom dokumentacijom dužni dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata. Pod  obveznom dokumentacijom podrazumijeva se:

Prijava na natječaj, životopis, diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih ( trajno važeći), uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati   pored  navedenih obveznih dokumenata trebaju dostaviti i dodatne dokumente utvrđene Pravilnikom o kriterijima za bodovanje kandidata i izbora na radna mjesta u Osnovnoj školi Čerin.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje, uvjerenje o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži natječajem, uvjerenje o dužini čekanja na posao  nakon stjecanja stručne spreme koja se  traži natječajem, uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studiranja.   

Za radno mjesto pod točkom A.) redni broj 1,2 i 7 – potrebna je završena osnovna škola i dostaviti obveznu dokumentaciju i od dodatne dokumentacije: uvjerenje o radnom stažu na istim ili sličnim poslovima traženim natječajem i dužina čekanja na posao.

Za radno mjesto pod točkom A.) redni broj 2 kandidat mora ispunjavati uvjete  člankom 15 Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.  

Sukladno odredbama članka 18.st.3.Zakona o dopunskim pravima branitelja i njihovih članova obitelji u HNŽ/K (Narodne novine HNŽ/K br 6/18,4/21,7/22 i11/23) prioritet pri upošljavanju imaju osobe iz članka1.ovog Zakona, ukoliko uz ostalu dokumentaciju traženu natječajem dostave dokaz o navedenom.

Kandidati koji budu primljeni prije zaključivanja Ugovora o radu dužni su dostaviti: uvjerenje o radnoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati izričito poštom, na poleđini napisati i  kontakt telefon i e-mail adresu.

OSNOVNA ŠKOLA ČERIN, 88265 ČERIN

– za natječajno povjerenstvo.

Natječajno povjerenstvo će obaviti intervju sa kandidatima.

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Ravnatelj:                                                                                Predsjednik Školskog odbora 

Pero Petrušić                                                                            Ilijana    Petrina


     
    

You may also like...