NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

OSNOVNA ŠKOLA ČERIN

Tel/Fax: 036/652-142

Ur.broj:10-02-34-93/23

Čerin, 22.3.2023

U skladu s člankom 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine HNŽ”  br.5/00,4/04,5/04,1/14 i7/16), članka 8 Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-u, članka 55.Statuta škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj: 02-30-1736/22 od 22.2.2023. godine,  Školski odbor Osnovne škole Čerin je na sjednici održanoj  22.3.2023 godine donijelo odluku broj 10-02-30-91/23  o raspisivanju  

N A T J E Č A J

za radna mjesta

  1.  na neodređeno vrijeme
  2. Spremačica (PO.Blatnica)…………………………………………… 1 izvršitelj ( puno radno vrijeme)
  3. Učitelj njemačkog jezika ……………………………………………..1 izvršitelj ( 12 sati tjedno)
  • na određeno vrijeme do 15.7.2023.godine  

1.učitelj razredne nastave ………………………………….. 1 izvršitelj

2.učitelj talijanskog jezika……………………………………1 izvršitelj (2 sata tjedno)

5.učitelj matematike……………………………………………1 izvršitelj (4 sata tjedno)

6.učitelj fizike ……………………………………………………1 izvršitelj (6 sati tjedno)

7.spremačica………………………………………………………1 izvršitelj (puno  radno vrijeme)

8.spremačica ….…………………………………………………..1 izvršitelj ( ½ radnog vremena)

9.spremačica ( PO DV.Ograđenik)…………………………… 1 izvršitelj (1/2 radnog vremena)

Uvjeti natječaja: Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH („Službene novine FBiH„ br.26/16,89/18) trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a,Nastavnim planom i programom,Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje HNŽ-a,Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadaća.    

Kandidati su pod obveznom i dodatnom dokumentacijom dužni dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata. Pod  obveznom dokumentacijom podrazumijeva se:

Prijava na natječaj, životopis, diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih ( trajno važeći), uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Kandidati   pored  navedenih obveznih dokumenata trebaju dostaviti i dodatne dokumente utvrđene Pravilnikom o kriterijima za bodovanje kandidata i izbora na radna mjesta u Osnovnoj školi Čerin.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje, uvjerenje o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži natječajem, uvjerenje o dužini čekanja na posao  nakon stjecanja stručne spreme koja se  traži natječajem, uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studiranja.   

Za radno mjesto pod točkom B.) redni broj 7,8 i 9 – potrebna je završena osnovna škola i dostaviti obveznu dokumentaciju i od dodatne dokumentacije: uvjerenje o radnom stažu na istim ili sličnim poslovima traženim natječajem i dužina čekanja na posao.

Za radno mjesto pod točkom B.) redni broj 8 kandidat mora ispunjavati uvjete  člankom 15 Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.  

Sukladno odredbama članka 18.st.3.Zakona o dopunskim pravima branitelja i njihovih članova obitelji u HNŽ/K (Narodne novine HNŽ/K br 6/18,4/21,7/22) prioritet pri upošljavanju imaju osobe iz članka1.ovog Zakona, ukoliko uz ostalu dokumentaciju traženu natječajem dostave dokaz o navedenom.

Kandidati koji budu primljeni prije zaključivanja Ugovora o radu dužni su dostaviti: uvjerenje o radnoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati izričito poštom, na poleđini napisati i  kontakt telefon.

OSNOVNA ŠKOLA ČERIN, 88265 ČERIN

– za natječajno povjerenstvo.

Natječajno povjerenstvo će obaviti intervju sa kandidatima.

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ravnatelj:                                                                                Predsjednik Školskog odbora 

Pero Petrušić                                                                            Ilijana    Petrina

You may also like...